Regulamin Strony
Internetowej pracownia.ejlak.com.pl

Zapoznaj się z regulaminem
oraz zasadami korzystania ze strony

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ EJLAK.COM.PL

REGULAMIN STRONY INTERENTOWEJ EJLAK.COM.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Pracownię krawiecką za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.pracownia.ejlak.com.pl
3. Właścicielem i administratorem Strony jest Anetta Ejlak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA ANETTA EJLAK, ul. Wojska Polskiego 28/3, 58¬500 Jelenia Góra, NIP: 6141276049.
4. Użytkownicy mogą skontaktować z Pracownią krawiecką za pośrednictwem:
a. Tel.: 507377077
b. E-mail: pracownia@pracownia.ejlak.com.pl
c. Formularz kontaktowy (na Stronie w zakładce „Kontakt”).
5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Korzystanie ze Strony w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
7. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia konsumenta ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Usługodawca kieruje swoją działalność do tego państwa.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Przedmiotem działalności Pracowni krawieckiej jest szycie odzieży na miarę.
10. Strona dostarcza informacji na temat usług świadczonych przez Pracownię krawiecką oraz umożliwia złożenie indywidualnego zamówienia na wytworzenie odzieży według indywidualnej specyfikacji na podstawie projektów prezentowanych na Stronie.
11. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest wytworzenie odzieży według specyfikacji Zamawiającego lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkt na indywidualne zamówienie).

II. DEFINICJE
1. Strona – serwis internetowy Pracowni krawieckiej dostępny pod adresem: www.ejlak.com
2. Pracownia krawiecka / Usługodawca- podmiot wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony.
5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z ofert usług Pracowni krawieckiej za pośrednictwem Strony w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (konsument).
6. Formularz zamówienia – dostępny na stronie każdego projektu odzieży formularz on-line umożliwiający nawiązanie kontaktu z Pracownią krawiecką w celu uzgodnienia specyfikacji Modelu oraz złożenia zamówienia.
7. Model – odzież wykonywana przez Pracownię krawiecką na indywidualnie zamówienie, której podstawą jest prezentowany na Stronie projekt podlegający specyfikacji przez Zamawiającego; przedmiot umowy o dzieło pomiędzy Pracownią krawiecką a Zamawiającym.
8. Funkcjonalności – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat (np. Formularz rejestracji), które są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej Sklepu na czas niezbędny do wykonania oznaczonej czynności lub utrzymywania określonego udogodnienia. Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną. przystępując do korzystania z danej Funkcjonalności.
9. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub rachunek.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. KORZYSTANIE ZE STRONY
1. Projekty odzieży prezentowane na Stronie stanowią bazę, która podlega indywidualnej modyfikacji przez Zamawiającego (produkt na indywidualne zamówienie).
2. Dostępny zakres modyfikacji jest podany na stronie poszczególnych projektów. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z Pracownią krawiecką drogą mailową.
3. Każdy Model jest przygotowywany na indywidualne zamówienie Zamawiającego.
4. Cena podana na stronie projektu jest ceną wyjściową. Ostateczna cena Modelu zależy od zakresu modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego.
5. Modyfikacje przekraczające zakres, który został podany na stronie projektu podlegają indywidualnej wycenie przez Pracownię krawiecką.

V. ZAMÓWIENIA
1. W celu uzgodnienia przedmiotu zamówienia należy wypełnić Formularz zamówienia.
2. Szczegóły dotyczące specyfikacji Modelu są uzgadniane z Zamawiającym drogą mailową.
3. Przed przyjęciem zamówienia Pracownia krawiecka ocenia możliwość wykonania Modelu, w tym dostępność komponentów.
4. Zamawiający jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
5. Pracownia krawiecka potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną. Pracownia krawiecka informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
6. Dla Zamawiającego oraz Pracowni krawieckiej wiążące są informacje zawarte w wiadomości mailowej potwierdzającej przez Pracownię krawiecką złożenie zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Modelu, jego cechy, ewentualne elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
7. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Pracowni krawieckiej, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na Stronie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Pracownię krawiecką,
9. Pracownia krawiecka przystępuje do realizacji zamówienia po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
10. Zamówienie jest realizowane w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania płatności.
11. Pracownia krawiecka ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Zamawiający w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 30 dni) lub zrezygnować z zamówionego Modelu albo z całości zamówienia.
12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności komponentów, Pracownia krawiecka powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Zamawiającego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. PŁATNOŚCI
1. Ceny wyjściowe prezentowane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia Pracownia krawiecka dołącza Dowód zakupu.
3. Płatności za Modele wykonywane przez Pracownię krawiecką dokonywane są przelewem na konto bankowe 76 1750 0012 0000 0000 3353 3478
4. Za dokonanie płatności uznaje się chwilę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Pracowni krawieckiej.
5. Pracownia krawiecka zastrzega sobie prawo zmiany cen wyjściowych projektów prezentowanych na Stronie, zamieszczania informacji o nowych towarach, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Pracowni krawieckiej, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny wyjściowej.

VII. DOSTAWA
1. Zamawiający może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Modeli:
a. dostarczenie Modeli na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu przez firmę kurierską,
b. odbiór osobisty w siedzibie Pracowni krawieckiej wskazanej w pkt I.3 Regulaminu
2. Dostawy na terenie Polski są realizowane przez firmę kurierską DPD. Koszt dostawy wynosi 26 zł. Przesyłka jest dostarczana w terminie 3dni od dnia nadania. Szczegółowe informacje na temat warunków dostawy są dostępne na stronie DPD .
3. W przypadku dostawy za granicę koszt i sposób dostawy jest uzgadniany indywidualnie z Zamawiającym.
4. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Zamawiającego podczas składania zamówienia na Stronie.
5. Koszty dostawy Modelu ponosi Zamawiający, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wysłanego Modelu.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1. Produkty wytwarzane przez Pracownię krawiecką są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Pracownia krawiecka odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Modelu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Modelu przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania mu Modelu przez Pracownię krawiecką lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Zamawiający samodzielnie określił przewoźnika Modelu, a Pracownia krawiecka nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Zamawiającego w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
4. Po otrzymaniu Modelu zaleca się sprawdzenie przez Zamawiającego stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Modelu lub też innych nieprawidłowości Modelu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Zamawiającego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Zamawiającemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
5. Reklamacji Modelu Zamawiający dokonuje poprzez zawiadomienie Pracowni krawieckiej o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Modelu.
6. Zamawiający traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Modelu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Zamawiającemu, nie zawiadomi o tym Pracowni krawieckiej.
7. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
8. Do reklamowanego Modelu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
9. Jeżeli produkt ma wadę, Zamawiający może:
a. żądać wykonania i dostarczenia nowego Modelu wolnego od wad, albo
b. żądać usunięcia wady, albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
10. Zamawiający nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Pracownia krawiecka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wykona i dostarczy nowy Model wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Model był już wymieniony lub naprawiany przez Pracownię krawiecką albo Pracownia krawiecka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Modelu na wolny od wad lub usunięcia wady.
11. Zamawiający może zamiast zaproponowanego przez Pracownię krawiecką usunięcia wady żądać wykonania i dostarczenia nowego Modelu wolnego od wad albo odwrotnie: zamiast dostarczenia nowej rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Pracownię krawiecką.
12. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Modelu jest nieistotna.
13. W przypadku, gdy Zamawiający realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Modelu domaga się wykonania i dostarczenia nowego Modelu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Modelu do Pracowni krawieckiej odbywa się przez Zamawiającego, ale na koszt Pracowni krawieckiej. Reklamowany Model należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
14. Pracownia krawiecka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
15. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a. pisemnie na adres reklamującego;
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;

IX. REKLAMACJA POZOSTAŁYCH USŁUG STRONY ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Pracownię krawiecką lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamacja usług Strony powinna zawierać:
a. dane tożsamości Użytkownika;
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c. okoliczności uzasadniające reklamację;
d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Pracownia krawiecka może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. Pracownia krawiecka może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych na Stronie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
d. reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Pracownia krawiecka poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
6. Reklamacje kierowane do Pracowni krawieckiej, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Strony będą przekazywane przez Pracownię krawiecką niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7. Pracownia krawiecka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a. pisemnie na adres reklamującego,
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
9. Informujemy, że konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą.
c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
a. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
c. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

X. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Strony niedozwolone jest wykorzystywanie Strony, wszelkich jej funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Strony, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Pracownia krawiecka dołoży wszelkich starań, aby Strona oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Pracownia krawiecka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Pracownia krawiecka gwarantuje dostępność Strony w 90% w stosunku rocznym.
3. Pracownia krawiecka zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Strony, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Strony łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Strony.
4. Pracownia krawiecka zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych na Stronie na co Użytkownik, korzystając ze Strony wyraża zgodę.

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych na Stronie przysługują wyłącznie Pracowni krawieckiej lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały Pracowni krawieckiej do użytkowania. Korzystanie Strony na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody Pracowni krawieckiej wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Strony, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Strony w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XII. ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Strony lub oświadczenie o korzystaniu ze Strony na zasadach dotychczasowych.
2. Pracownia krawiecka publikuje zmiany Regulaminu na Stronie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Stronę promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Strony oraz świadczenia usług w ramach Strony będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale IX Regulaminu.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.

KONTAKT